Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 28.6.2017

Neinvestiční projekty

Město Vysoké Mýto požádá na podzim 2016 z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy Sociální začleňování a boj s chudobou, výzva č. 64 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňovaní o dotaci na Asistenty prevence kriminality (APK). Asistenti působí ve městě v rámci Městské policie Vysoké Mýto již od roku 2012, kdy byli financování z Ministerstva vnitra, Odbor prevence kriminality a následně také z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který nesl název „Asistent prevence kriminality II“. Město bude žádat dotaci na 2 APK, na dobu 3 let. Veřejnost, ale i policisté velmi kladně hodnotí spolupráci s APK. Cílem projektu je navázání na úspěšné fungování APK ve městě a udržení si standardu, které APK ve městě mají. Hlavní náplní práce APK je udržovat pořádek ve městě a v sociálně vyloučených lokalitách.

Na konci měsíce března letošního roku podalo město Vysoké Mýto žádost o příspěvek na konání Mezinárodních partnerských dní 2014 z Česko-německého fondu budoucnosti. Česko-německý fond budoucnosti ( dále jen „FB“) se zrodil z vůle obou států. Vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace a dne 29.12.1997  byl FB založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Fond finančně podpořil naše Mezinárodní partnerské dny již v letech 2012 až 2015.

Již od září 2012 působí v rámci Městské policie Vysoké Mýto dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří pochází a bydlí ve vyloučené lokalitě v ulici Husova. Jejich činnost je z větší části financována z Programu prevence kriminality MV ČR, ukončení projektu z tohoto programu je k  31.12.2013. Vzhledem k dobrým zkušenostem s projektem, které potvrzuje jak městská policie, tak i Policie ČR by bylo vhodné pokračovat i nadále. V současné době nám Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR schválil realizaci v  individuálním preventivním projektu, spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který nese název „Asistent prevence kriminality II.“ Znamená to tedy, že v období srpen 2014 až srpen 2015 budou v našem městě pracovat celkem 3 APK.

Město Vysoké Mýto realizovalo v období od 1. 9. 2010 do 1. 3. 2013 projekt Dílna kvality Vysoké Mýto. Jeho cílem bylo zkvalitnit systém řízení Městského úřadu a racionalizací administrativních činností zajistit jeho větší efektivitu, a to vše při důsledném naplnění principů Smart Administration. Proto se město Vysoké Mýto zapojilo do čtyř oblastí z výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projektové řízení, procesní model, strategie zlepšování a vzdělávání. Systémový audit zrealizovaný počátkem roku 2011 se stal zdrojem informací pro následné zlepšování stávajícího stavu řízení a zavedení nových metod a technik řízení, jako je procesní řízení nebo projektové řízení. V průběhu realizace projektu byl systémový audit proveden ještě dvakrát. Opakovaný systémový audit na počátku roku 2012 zkoumal stav systému a kvality řízení Městského úřadu ve srovnání se stavem na začátku roku 2011. Poslední audit zachytil stav systému řízení před ukončením projektu v lednu 2013. Důležitým úkolem projektu bylo nastavení procesně orientovaného systému řízení Městského úřadu, optimalizace procesního modelu a jednotlivých procesů a zpracování nové řídící dokumentace. V průběhu projektu byly připraveny a provedeny změny v organizační struktuře, rada města schválila nový organizační řád a v souladu s projektem byla personálně posílena oblast dotační a strategického plánování. Přes devadesát instrukcí procesů, z nichž polovina byla schválena jako vnitřní směrnice, se stalo závaznými dokumenty pro vykonávání procesů na Městském úřadě. V uplynulém roce byl postupně převáděn systém řízení Městského úřadu z jeho dosavadní funkcionální orientace na orientaci procesní, na tzv. procesně orientovaný systém řízení. Základem této transformace byla změna vnímání a myšlení všech zaměstnanců úřadu. Od ledna 2013, kdy bylo optimalizováno organizační uspořádání úřadu, došlo k dalšímu zlepšení využití stávajících lidských zdrojů. Procesy v oblasti řízení finančních prostředků a majetku byly nastaveny a zaváděny tak, aby podporovaly a stále zlepšovaly požadovanou hospodárnost a efektivitu úřadu. V oblasti vzdělávání byl projekt zacílen především na vedoucí odborů, kteří jsou klíčoví pro zavádění nových metod řízení. V rámci projektu absolvovali několikadenní školení Smart Administration týmu a školení procesních metodiků a správců agend na odborech. Na začátku roku 2012 proběhlo na Městském úřadě školení projektových manažerů, z nichž tři absolvovali náročné mezinárodní zkoušky a certifikaci projektových manažerů IPMA. Pro zavedení projektového řízení byl zpracován manuál projektového manažera. Projekt Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046 je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Celkové náklady projektu byly z toho dotace EU prostřednictvím OPLZZ a z rozpočtu města Vysokého Mýta.

V roce 2013 byl na vysokomýtském hřbitově během vichřice poškozen pomník obětem světových válek a spolu s ním i náhrobky hrobů ruských vojáků padlých při osvobozování našeho města v roce 1945. V této souvislosti se 2. dubna 2014 uskutečnilo na městském úřadě pracovní jednání vedené místostarostou Františkem Jiraským, kterého se zúčastnil 1. tajemník Velvyslanectví Ruské federace Anatoliy Tomnikov pověřený péčí o zaopatření hrobů ruských vojáků. Anatoliy Tomnikov navrhl, že v souladu s Úmluvou mezi vládou Ruské federace a vládou ČR o vzájemném zaopatření hrobů zahrne velvyslanectví do svého plánu finanční spoluúčast na generální opravu hrobů vojáků Rudé armády ve Vysokém Mýtě. Zároveň informoval o již realizovaných opravách hrobů padlých ruských vojáků v jiných městech naší republiky. Po úvodním představení záměru pokračovalo jednání důkladnou obhlídkou hrobů vojáků a památníku na vysokomýtském hřbitově. Závěrem byl odsouhlasen návrh postupu prací a odpovědnosti.

Náhrobky na hrobech vojáků Rudé armády, kteří padli ve Vysokém Mýtě při osvobozování naší republiky v květnu 1945, opravilo Velvyslanectví Ruské federace během prosince 2014. Postupně bylo opraveno všech 15 hrobů s ostatky pětadvaceti vojáků a jeden hrob s ostatky ruského vojáka z období první světové války. Opravy se dočkal také hrob Rudoarmějce na hřbitově v Knířově. Na jaře 2015 provedly Technické služby Vysoké Mýto opravu pomníku obětem světových válek. Upravily rovněž prostor kolem pomníku i kolem hrobů. 

 

 

 

 

 

 

znak1

V letech 2013 až 2015 byl realizován projekt "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta". Realizace projektu měla následující cíle: definování vize rozvoje města do roku 2024, nalezení a popsání cest k dosažení vytčené vize a zvýšení efektivity při jejím naplňování. Tento projekt má tři hlavní výstupy: "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí" (analytická část a návrhová část), "Strategie rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zlepšit řízení městského úřadu a vytvořit optimální podmínky pro naplňování strategie rozvoje města a "Informační strategie Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zefektivnění práce s informacemi na městském úřadě.

Město Vysoké Mýto realizovalo v období od 1. 9. 2010 do 1. 3. 2013 projekt Dílna kvality  Vysoké Mýto. Jeho cílem bylo zkvalitnit systém řízení Městského úřadu a racionalizací administrativních činností zajistit jeho větší efektivitu, a to vše při důsledném naplnění principů Smart Administration. Proto se město Vysoké Mýto zapojilo do čtyř oblastí z výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projektové řízení, procesní model, strategie zlepšování a vzdělávání.

Od poloviny října 2010 se řidiči přijíždějící do Vysokého Mýta a ti, kteří městem projíždějí po silnici I/35 nově setkávají s ukazateli rychlosti. Ty se městu podařilo letos zakoupit z dotace udělené Státním fondem dopravní infrastruktury.V zájmu zklidnění dopravy podalo Vysoké Mýto žádost o dotaci na projekt na zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích. Uspělo a získalo dotaci na čtyři ukazatele rychlosti. O zakoupení a osazení posledního pátého ukazatele, na který dotace udělena nebyla, rozhodla rada města. Každý z měřičů stál 62 tisíc korun.

Město zahájilo realizace projektu Regenerace významných dřevin – Vysoké Mýto. Se žádostí o dotaci EU na tento projekt uspělo město v Operačním programu Životní prostředí v roce 2009. O dotaci požádalo v 6. výzvě OPŽP, v prioritní ose 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny.