Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 19.8.2018

Neinvestiční projekty

Město obdrželo dotaci na pořízení Regulačního plánu Městské památkové zóny Vysokého Mýta. Projekt bude podpořen z prostředků Evropské unie prostřednictví Integrovaného operačního programu. Regulační plán je územně plánovací dokumentací dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a bude závazným podkladem pro rozhodování v řešeném území dle tohoto zákona. Cílem tohoto projektu je vytvořit lepší podmínky pro ochranu historických a kulturních hodnot městské památkové zóny, která je chloubou města.

Město Vysoké Mýto požádalo na podzim 2016 z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy Sociální začleňování a boj s chudobou, výzva č. 64 Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňovaní o dotaci na Asistenty prevence kriminality (APK). Asistenti působí ve městě v rámci Městské policie Vysoké Mýto již od roku 2012, kdy byli financování z Ministerstva vnitra, Odbor prevence kriminality a následně také z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který nesl název „Asistent prevence kriminality II“. Město žádalo o dotaci na 2 APK, na dobu 3 let. Veřejnost, ale i policisté velmi kladně hodnotí spolupráci s APK. Cílem projektu je navázání na úspěšné fungování APK ve městě a udržení si standardu, které APK ve městě mají. Hlavní náplní práce APK je udržovat pořádek ve městě a v sociálně vyloučených lokalitách.

Na konci měsíce března letošního roku podalo město Vysoké Mýto žádost o příspěvek na konání Mezinárodních partnerských dní 2014 z Česko-německého fondu budoucnosti. Česko-německý fond budoucnosti ( dále jen „FB“) se zrodil z vůle obou států. Vznikl jako výsledek Česko-německé deklarace a dne 29.12.1997  byl FB založen podle českého práva jako nadační fond se sídlem v Praze. Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou zemí, které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, do společné kultury a dějin. Fond finančně podpořil naše Mezinárodní partnerské dny již v letech 2012 až 2015.

Již od září 2012 působí v rámci Městské policie Vysoké Mýto dva asistenti prevence kriminality (APK), kteří pochází a bydlí ve vyloučené lokalitě v ulici Husova. Jejich činnost je z větší části financována z Programu prevence kriminality MV ČR, ukončení projektu z tohoto programu je k  31.12.2013. Vzhledem k dobrým zkušenostem s projektem, které potvrzuje jak městská policie, tak i Policie ČR by bylo vhodné pokračovat i nadále. V současné době nám Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR schválil realizaci v  individuálním preventivním projektu, spolufinancovaným z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, který nese název „Asistent prevence kriminality II.“ Znamená to tedy, že v období srpen 2014 až srpen 2015 budou v našem městě pracovat celkem 3 APK.

Město Vysoké Mýto realizovalo v období od 1. 9. 2010 do 1. 3. 2013 projekt Dílna kvality Vysoké Mýto. Jeho cílem bylo zkvalitnit systém řízení Městského úřadu a racionalizací administrativních činností zajistit jeho větší efektivitu, a to vše při důsledném naplnění principů Smart Administration. Proto se město Vysoké Mýto zapojilo do čtyř oblastí z výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projektové řízení, procesní model, strategie zlepšování a vzdělávání. Systémový audit zrealizovaný počátkem roku 2011 se stal zdrojem informací pro následné zlepšování stávajícího stavu řízení a zavedení nových metod a technik řízení, jako je procesní řízení nebo projektové řízení. V průběhu realizace projektu byl systémový audit proveden ještě dvakrát. Opakovaný systémový audit na počátku roku 2012 zkoumal stav systému a kvality řízení Městského úřadu ve srovnání se stavem na začátku roku 2011. Poslední audit zachytil stav systému řízení před ukončením projektu v lednu 2013. Důležitým úkolem projektu bylo nastavení procesně orientovaného systému řízení Městského úřadu, optimalizace procesního modelu a jednotlivých procesů a zpracování nové řídící dokumentace. V průběhu projektu byly připraveny a provedeny změny v organizační struktuře, rada města schválila nový organizační řád a v souladu s projektem byla personálně posílena oblast dotační a strategického plánování. Přes devadesát instrukcí procesů, z nichž polovina byla schválena jako vnitřní směrnice, se stalo závaznými dokumenty pro vykonávání procesů na Městském úřadě. V uplynulém roce byl postupně převáděn systém řízení Městského úřadu z jeho dosavadní funkcionální orientace na orientaci procesní, na tzv. procesně orientovaný systém řízení. Základem této transformace byla změna vnímání a myšlení všech zaměstnanců úřadu. Od ledna 2013, kdy bylo optimalizováno organizační uspořádání úřadu, došlo k dalšímu zlepšení využití stávajících lidských zdrojů. Procesy v oblasti řízení finančních prostředků a majetku byly nastaveny a zaváděny tak, aby podporovaly a stále zlepšovaly požadovanou hospodárnost a efektivitu úřadu. V oblasti vzdělávání byl projekt zacílen především na vedoucí odborů, kteří jsou klíčoví pro zavádění nových metod řízení. V rámci projektu absolvovali několikadenní školení Smart Administration týmu a školení procesních metodiků a správců agend na odborech. Na začátku roku 2012 proběhlo na Městském úřadě školení projektových manažerů, z nichž tři absolvovali náročné mezinárodní zkoušky a certifikaci projektových manažerů IPMA. Pro zavedení projektového řízení byl zpracován manuál projektového manažera. Projekt Dílna kvality Vysoké Mýto, r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00046 je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu. Celkové náklady projektu byly z toho dotace EU prostřednictvím OPLZZ a z rozpočtu města Vysokého Mýta.

V roce 2013 byl na vysokomýtském hřbitově během vichřice poškozen pomník obětem světových válek a spolu s ním i náhrobky hrobů ruských vojáků padlých při osvobozování našeho města v roce 1945. V této souvislosti se 2. dubna 2014 uskutečnilo na městském úřadě pracovní jednání vedené místostarostou Františkem Jiraským, kterého se zúčastnil 1. tajemník Velvyslanectví Ruské federace Anatoliy Tomnikov pověřený péčí o zaopatření hrobů ruských vojáků. Anatoliy Tomnikov navrhl, že v souladu s Úmluvou mezi vládou Ruské federace a vládou ČR o vzájemném zaopatření hrobů zahrne velvyslanectví do svého plánu finanční spoluúčast na generální opravu hrobů vojáků Rudé armády ve Vysokém Mýtě. Zároveň informoval o již realizovaných opravách hrobů padlých ruských vojáků v jiných městech naší republiky. Po úvodním představení záměru pokračovalo jednání důkladnou obhlídkou hrobů vojáků a památníku na vysokomýtském hřbitově. Závěrem byl odsouhlasen návrh postupu prací a odpovědnosti.

 

Náhrobky na hrobech vojáků Rudé armády, kteří padli ve Vysokém Mýtě při osvobozování naší republiky v květnu 1945, opravilo Velvyslanectví Ruské federace během prosince 2014. Postupně bylo opraveno všech 15 hrobů s ostatky pětadvaceti vojáků a jeden hrob s ostatky ruského vojáka z období první světové války. Opravy se dočkal také hrob Rudoarmějce na hřbitově v Knířově. Na jaře 2015 provedly Technické služby Vysoké Mýto opravu pomníku obětem světových válek. Upravily rovněž prostor kolem pomníku i kolem hrobů. 

 

 

 

 

 

 

 

V letech 2013 až 2015 byl realizován projekt "Strategie rozvoje a efektivní řízení města Vysokého Mýta". Realizace projektu měla následující cíle: definování vize rozvoje města do roku 2024, nalezení a popsání cest k dosažení vytčené vize a zvýšení efektivity při jejím naplňování. Tento projekt má tři hlavní výstupy: "Strategický plán rozvoje města Vysokého Mýta - města pohody a příležitostí" (analytická část a návrhová část), "Strategie rozvoje Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zlepšit řízení městského úřadu a vytvořit optimální podmínky pro naplňování strategie rozvoje města a "Informační strategie Městského úřadu Vysoké Mýto", jejímž cílem je zefektivnění práce s informacemi na městském úřadě.

Město Vysoké Mýto realizovalo v období od 1. 9. 2010 do 1. 3. 2013 projekt Dílna kvality  Vysoké Mýto. Jeho cílem bylo zkvalitnit systém řízení Městského úřadu a racionalizací administrativních činností zajistit jeho větší efektivitu, a to vše při důsledném naplnění principů Smart Administration. Proto se město Vysoké Mýto zapojilo do čtyř oblastí z výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - projektové řízení, procesní model, strategie zlepšování a vzdělávání.

Od poloviny října 2010 se řidiči přijíždějící do Vysokého Mýta a ti, kteří městem projíždějí po silnici I/35 nově setkávají s ukazateli rychlosti. Ty se městu podařilo letos zakoupit z dotace udělené Státním fondem dopravní infrastruktury.V zájmu zklidnění dopravy podalo Vysoké Mýto žádost o dotaci na projekt na zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích. Uspělo a získalo dotaci na čtyři ukazatele rychlosti. O zakoupení a osazení posledního pátého ukazatele, na který dotace udělena nebyla, rozhodla rada města. Každý z měřičů stál 62 tisíc korun.

Město zahájilo realizace projektu Regenerace významných dřevin – Vysoké Mýto. Se žádostí o dotaci EU na tento projekt uspělo město v Operačním programu Životní prostředí v roce 2009. O dotaci požádalo v 6. výzvě OPŽP, v prioritní ose 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny, v oblasti podpory 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny.